Фото без описуДо професiйних вiдносять захворювання, в етіології  яких головна роль належить певному професiйному фактору (при силiкозi – пилу, що мiстить вiльний дiоксид кремнiю, при професiйних iнтоксикацiях – певним промисловим отрутам тощо). До групи професiйних хвороб належать також деякi загальнi захворювання, у розвитку яких установлено причинний зв’язок з дiєю певних факторiв виробничого середавища (бронхiальна астма – у робiтникiв деяких хiмiчних виробництв та сiльського господарства; захворювання опорно-рухавого апарату (бурсит) – у працiвникiв вугiльної промисловостi тощо) .

Залежно вiд тривалостi дiї професiйного фактора розрiзняють гострi та хронiчнi професiйнi захворювання. До гострих належать такi професiйнi захворювання (або смерть), що виникли пiсля однократного (протягом не бiльше як однiєї робочої змiни) впливу на працівника шкідливих факторів фізичного, біологічного та хімічного характеру (у тому числі інфекційні, паразитарні, алергійні захворювання). Хронiчними є професiйнi захворювання (отруєння), що виникли внаслiдок провадження професійної діяльності працівника виключно або переважно впливу шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу, пов’язаних з роботою.

До розвитку професiйних захворювань можуть призвести аварiйна ситуацiя, порушення нормального перебiгу технологiчного процесу, неправильна органiзацiя трудового процесу, несправнiсть або вiдсутнiсть санiтарно-технiчних пристроїв, неправильне використання або невикористання засобiв індивiдуального захисту тощо.

Реєстрацiю, облiк та розслiдування випадкiв професiйних захворювань здiйснюють вiдповiдно до «Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» (далі –  Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337. Віднесення захворювання до хронічного професійного здійснюється відповідно до процедури встановлення зв’язку захворювання з умовами праці згідно з Порядком та переліком професійних захворювань, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 №1662.