Переріслянська територіальна громада
Івано-Франківська область, Надвірнянський район
gov.ua
державні сайти України
 

Положення про Центр надання адміністративних послуг

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Переріслянської сільської ради ОТГ

14.05.2019 № 444-11/2019

 

ПОЛОЖЕННЯ

Центр надання адміністративних послуг Переріслянської сільської ради

1.Загальні положення

  1. Це Положення розроблене на підставі постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» від 20.02.2013 №118.

  2. Центр надання адміністративних послуг Переріслянської сільської ради об’єднаної територіальної громади (далі - Центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг Переріслянською сільською радою об’єднаної територіальної громади для жителів сіл, місце проживання яких зареєстроване на території громади

  3. Центр є структурним підрозділом виконавчого комітету Переріслянської сільської ради об’єднаної територіальної громади та у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями Переріслянської сільської ради (далі – рада) та розпорядженнями Переріслянського сільського голови ОТГ, положенням про центр.

  4. Посадові інструкції працівників Центру затверджуються сільським головою та погоджуються керівником Центру.

  5. Центр немає статусу юридичної особи.

 

 1. Основні завдання і права

2.1. Основними завданнями Центру є:

 1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

 3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

2.2. Основними завданнями адміністратора є:

 1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

 2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

 3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

 4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

 5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

 6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

 7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

 8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

 2.3. Адміністратор має право:

 1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

 2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

 3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

 4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

 5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру

6) приймати вхідний пакет документів, який подається уповноваженим представником суб’єкта звернення або представника в особі старости населеного пункту, який/ яка пред’являє документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

2.4. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

 1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

 2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

 3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

 4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

 5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

 6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

 7) може здійснювати функції адміністратора;

 8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

 

 1.  Організація роботи Центру

 

  1.  Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

  2.  Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Переріслянською сільською радою ОТГ.

  3.  У центрі за рішенням ради, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).

  4.  У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

  5.  Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється радою, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

  6.  Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

  7.  Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

  8.  За рішенням ради, можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

  9.  Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

  10.  Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи ради, яка організовує надання адміністративних послуг.

  11.  Керівник центру призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою.

  12. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою.

  13.  Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається радою.

  14.  Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

  15.  З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах Переріслянської ОТГ за рішенням ради можуть утворюватися віддалені місця для роботи адміністраторів такого центру, у яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається радою.

  16.  Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр та становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день.

  17.  У територіальних підрозділах центру та у віддалених робочих місцях адміністраторів центру час прийому суб’єктів звернень визначається радою.

  18.  При цьому прийом суб’єктів звернень у центрі здійснюється без перерви на обід та не менш як один день на тиждень до 20-ї години, за умови відповідного кадрового забезпечення Центру, з тим, щоб уникнути порушень чинного трудового законодавства.

  19.  За рішенням органу (посадової особи), що утворив центр, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

  20.  Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за місцевого бюджету.

  21. Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг.

 

 1. Заключні положення

4.1. Ліквідація і реорганізація Відділу проводиться Переріслянською сільською радою ОТГ в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи користуєтесь Ви інформацією з нашого веб-сайту?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь