Переріслянська об'єднана територіальна громада
Івано-Франківська область, Надвірнянський район
gov.ua
державні сайти України
 

Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму

 

       Затверджено:

рішенням сесії Переріслянської

сільської ради об’єднаної

територіальної громади

Переріслянський сільський голова об’єднаної територіальної громади 

 

 ___________ І.Мельник

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ, КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА ЗОВНІШНІХ ЗВ’ЯЗКІВ

ПЕРЕРІСЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Переріслянської сільськоїради об’єднаної територіальної громади (далі – відділ) утворюється Переріслянською сільською радою ОТГ, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства культури, розпорядженнями облдержадміністрації, сільської ради, а також цим положенням.

1.3. Відділ підпорядкований Переріслянській сільській раді ОТГ, підзвітний і підконтрольний вищестоящому органу виконавчої влади в галузі освіти і науки, культури, молоді та спорту, Міністерству освіти і науки України, Міністерству культури, а також з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів - Державній інспекції навчальних закладів України.

1.4. У межах своїх повноважень відділ організовує виконання актів законодавства у сфері освіти і науки, культури, інновацій, інтелектуальної власності, молоді, сім’ї, фізичної культури та спорту, здійснює контроль за їх реалізацією.

1.5. Склад та чисельність відділу, кількість працівників у ньому, необхідних для забезпечення виконання покладених на відділ завдань, визначає сільська рада у межах відповідних бюджетних призначень.

1.6. Штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та кошторис відділу затверджує голова сільської ради за пропозиціями начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

1.7. Посадові інструкції працівників відділу – державних службовців розробляються з урахуванням профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах.

1.8. Найменування:  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ, КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА ЗОВНІШНІХ ЗВ’ЯЗКІВ ПЕРЕРІСЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Скорочена назва:

ВОКМС ОТГ

 

1.9. Місцезнаходження:

вул. Січових Стрільців, 21,

с. Перерісль,

Івано-Франківська область,

78420

 

 

 

 

2. Основні завдання відділу:

 

участь у забезпеченні реалізації на території об’єднаної територіальної громади державної політики у сфері освіти, культури, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, інтелектуальної власності, сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку дітей, молоді, розроблення та виконання відповідних регіональних програм;

забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;

створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки, молоді та спорту;

створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;

забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей об’єднаної територіальної громади;

здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, культури, молоді та спорту, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, а також дотриманням актів законодавства у сфері інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, централізованої бухгалтерії, позашкільних та спортивних установ, організація роботи з їх нормативного, програмного кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

надання допомоги навчальним закладам та здійснення контролю за організацією безоплатного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів, які проживають в сільській місцевості;

організація харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів.

внесення пропозицій щодо організації безоплатного медичного обслуговування учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

забезпечення моніторингу у сфері освіти,культури, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, захисту інтелектуальної власності;  

 

участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти, забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності;

формування наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади;

сприяння функціонуванню системи науково-технічної та економічної інформації, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові, що відповідають потребам об’єднаної територіальної громади;

сприяння інтеграції вітчизняної освіти культури і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського, дефлімпійського руху;

забезпечення підготовки і проведення в області навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;

участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади.

аналіз стану освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, дітей, молоді, фізичної культури та спорту, розроблення програм їх розвитку, а також науково-технічної та інноваційної діяльності, організація і контроль виконання цих програм;

участь у прогнозуванні потреб у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти і науки, фізичної культури та спорту, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формування замовлення  на їх підготовку, координація роботи між установами з укладення договорів про підготовку кадрів;

сприяння розвитку мережі навчальних закладів, утворення в межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

проведення правової експертизи та погодження статутів навчальних закладів (крім вищих) комунальної та інших форм власності, їх підготовка для реєстрації місцевими органами виконавчої влади;

проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;

співпраця з керівниками науково-дослідних установ та науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів;

участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні селищної ради та органів місцевого самоврядування;

вжиття заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої, організація їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяння підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впровадження в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

координація роботи навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушення серед неповнолітніх, створення служби соціально-педагогічного патронажу;

впровадження в практику рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України нових освітніх програм та інших педагогічних розробок;

впровадження навчальних планів і програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, затвердження навчальних планів, внесення пропозицій щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

внесення на розгляд Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;

формування замовлення на навчально-методичну літературу, бланків звітності та документів про освіту;

організація доставки підручників для забезпечення ними учнів та вихованців загальноосвітніх навчальних закладів;

залучення до реалізації освітніх програм творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організація проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення інтелектуального, культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;

співпраця з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

організація діяльності психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

створення сприятливих умов для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження та розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території громади;

сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників закладів культури, підпорядкованих Відділу;

забезпечення, у межах наданих повноважень, доступності позашкільної мистецької освіти;

вирішення питань про надання неповнолітнім, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне та пільгове користування закладами культури, підпорядкованими Відділу;

вирішення питань звільнення від плати за навчання в школах естетичного виховання дітей пільгових категорій, які проживають на території громади;

сприяння захисту прав і законних інтересів суб’єктів діяльності в галузі культури та туризму громади;

забезпечення реалізації прав громадян на свободу художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина в межах повноважень Відділу;

створює умови для розвитку професійного та самодіяльного музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення та роботи туристичних організацій;

організовує та проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної художньої творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;

вживає заходів щодо зміцнення міжнародних і міжміських культурних зв’язків відповідно до законодавства, підтримує дружні культурні зв’язки з відповідними структурами міст-побратимів у межах своїх повноважень;

сприяє збереженню та відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел;

 розроблення пропозицій щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних і наукових закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного і наукового процесу;

контроль за використанням капітальних вкладень і сприяння раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, культури погодження проектів будівництва навчальних, культурних, спортивних закладів та наукових установ;

сприяння активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, створення належних умов для впровадження в практику нових технологій та їх складових частин, виходячи з потреб об’єднаної територіальної громади, вжиття заходів для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, а також інтересів держави і суспільства;

сприяння розвитку діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності, інноваційних центрів, тощо;

вжиття у межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов працівників освіти, організації їх медичного та побутового обслуговування;

розгляд питання та внесення Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку пропозицій щодо відзначення працівників освіти, культури, спорту, сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці;

забезпечення розгляду звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вжиття заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;

підготовка та в установленому порядку подання статистичної звітності про стан і розвиток освіти, інноваційної діяльності, стан реалізації інноваційних проектів, а також щодо забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, що належать до його компетенції;

участь у межах своїх повноважень в організації виставково-ярмаркових заходів;

підготовка пропозиції до проектів державних цільових, галузевих програм поліпшення становища освіти, культури, науки, дітей і молоді, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечення їх виконання;

розроблення і подання на розгляд селищної ради пропозицій до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, культури, науки, дітей і молоді, розвиток фізичної культури та спорту;

підготовка пропозицій стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і внесення їх в установленому порядку на розгляд селищної ради, департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації та Міністерства освіти і науки, України;

сприяння в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійне виконання відповідних програм;

здійснення разом з органами охорони здоров'я загального контролю за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створення безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживання заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

забезпечення в межах своїх повноважень організації і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

здійснення контролю за діяльністю спортивних шкіл;

сприяння збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вжиття заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;

затвердження положення про змагання та проведення змагань і навчально-тренувальних зборів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

комплектування складу збірних команд за видами спорту, забезпечення організації підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяння створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських іграх і всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту;

вжиття заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», здійснення контролю за їх діяльністю;

здійснення контролю за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;

вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти, науки, молоді, фізичної культури і спорту, проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів;

реєстрація спортивних рекордів і досягнень, встановлених спортсменами та внесення в установленому порядку Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України подання щодо їх затвердження;

порушення у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій Президента України олімпійським, паралімпійським, дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

вивчення потреби у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організація підвищення їх кваліфікації;

надання суб’єктам господарювання консультаційно-методичної допомоги з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

сприяння залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім'ї, молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

взаємодія з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;

вжиття в межах своїх повноважень заходів для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів;

забезпечення в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

здійснення контролю за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

проведення серед населення інформаційної, роз'яснювальної та пропагандистської роботи, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадження в установленому порядку рекламної та видавничої діяльності;

забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі;

сприяння збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечення та контроль за організацією навчально-тренувального процесу, та сприяння створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планування розвитку пріоритетних видів спорту;

сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді;

здійснення заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей;

вжиття в межах своїх повноважень заходів для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;

забезпечення формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; організація та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту;

сприяння впровадженню в практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;

здійснення в межах своїх повноважень контролю за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з місцевого бюджету з цією метою;

надання адміністративних послуг;

розроблення проектів розпоряджень голови селищної ради, у визначених законом випадках – проектів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подання їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;

участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови селищної ради, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові селищної ради;

забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

підготовка (участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

розгляд в установленому законодавством порядку звернення громадян;

опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є;

інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

контроль за органами місцевого самоврядування та надання методичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

здійснення повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування;

забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

забезпечення захисту персональних даних;

здійснення інших, передбачених законом, повноважень.

 

3. Відділ має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів селищної ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів селищної ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з ми, навчальними закладами і науковими установами, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи селищної ради у відповідній галузі; вносити до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства культури, інших центральних органів влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;

користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

за дорученням голови селищної ради утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу об’єднаної територіальної громади;

представляти в установленому порядку інтереси відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

 

 

 

4. Взаємодія з іншими органами влади

Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом селищної ради, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

5. Організаційно-розпорядча діяльність

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою селищної ради згідно із законодавством за погодженням з вищестоящим органом виконавчої влади в галузі освіти і науки, культури, молоді та спорту в установленому законодавством порядку.

5.2. Начальник повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом, у державній службі, на керівних посадах не менше як три роки.

5.3. Начальник:

здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

подає на затвердження голові селищної ради положення про відділ, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

затверджує посадові інструкції працівників та розподіляє обов'язки між ними;

планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи селищної ради;

вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

звітує перед головою селищної ради про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, культури, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, інтелектуальної власності, сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

може входити до складу виконавчого комітету селищної ради;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітетуї питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами селищної ради, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва селищної ради;

спрямовує і координує діяльність відділу та підзвітних установ;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

подає на затвердження голови селищної ради проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

розпоряджається коштами у межах затвердженого головою селищної ради кошторису відділу;

здійснює добір кадрів;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу;

подає голові селищної ради пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством працівників відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

здійснює прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

призначає на посади та звільняє з посад керівників та працівників навчальних закладів, педагогічних працівників;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

забезпечує в межах своїх повноважень збереження в відділі інформації з обмеженим доступом;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

5.4. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою селищної ради, іншим центральним органом виконавчої влади, або керівником департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації.

5.5. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, утворюється колегія у складі начальника (голова колегії), керівників навчальних закладів, закладів культури, закладів фізичного здоров’я, фізичної культури і спорту.

5.6. До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери селищної ради, а також науковці, працівники рад фізкультурно-спортивних товариств, висококваліфіковані спеціалісти.

5.7. Рішення колегії затверджується наказами начальника відділу.

5.8. Начальник відділу може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою селищної ради за поданням начальника відділу.

5.9. Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів та установ освіти і науки, культури, молоді та спорту при відділі можуть утворюватися підрозділи (групи, творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи, які функціонують на госпрозрахунковій основі).

5.10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності відділу, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при відділі можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.

5.11. Склад ради і комісій та положення про них затверджує голова селищної ради за поданням начальника відділу.

5.12. Відділ, з моменту реєстрації є юридичною особою, може фінансуватись через централізовану бухгалтерію територіальної громади або мати самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, ідентифікаційний номер, штамп, бланки зі своєю назвою.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи користуєтесь Ви інформацією з нашого веб-сайту?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь